REKLAMACIJE

Kupac ima pravo da podnese prigovor u sljedećim slučajevima:

 • - Ako kupljeni proizvod nije saobrazan ugovoru;
 • - Na račun za kupljeni proizvod;
 • - Iz drugih sličnih razloga, a u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju da Kupac ulaže reklamaciju (prigovor) na kupljeni Proizvod, za sva objašnjenja i proces reklamacije može se obratiti putem telefona 020/481-024 ili elektronskim putem na e-mail adresu office@barkodshop.com.

Reklamacija proizvoda se može izvršiti i u bilo kojoj od BAR-KOD SHOP parfimerija u Crnoj Gori i to na sljedeći način:    

 • - Kupac dobija formular prigovora za reklamaciju robe, koji treba da popuni podacima po zahtjevu teksta, u dva primjerka , uz napomenu svojeručnog potpisa;
 • - Od Kupca se traži da preda robu na koju se odnose primjedbe, kao i račun ili neki drugi dokaz koji potvrđuje da je predmetna roba kupljena u Online prodavnici;
 • - Prigovor Kupca se evidentira u Knjizi prigovora i prvi primjerak predaje Kupcu, koji mu ujedno služi i kao potvrda o prijemu prigovora, dok se drugi primjerak odmah dostavlja u sjedište društva na dalje rješavanje.

Kupac ima pravo da podnese prigovor u sljedećim rokovima:

 • - Ako kupljeni proizvod nije saobrazan ugovoru, u rokovima iz člana 49. Zakona o zaštiti potrošača;
 • - U vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;
 • - Na račun, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa

 • Svi prigovori moraju se riješiti u rokovima propisanim članom 27. Zakona o zaštiti potrošača.

  © 2024 BARKOD. ALL RIGHT RESERVED. Proudly by Smart Web.